To better deal with uncertainties
in a world where complexity, crises and major disruptions are guaranteed

Varför kan vi inte bara arbeta som tidigare? 

Därför att våra traditionella arbetssätt inte räcker till längre. Världen ser annorlunda ut idag än den gjorde för bara 10-15 år sedan. Det strategiska och operativa landskapet blir mer och mer osäkert och komplext. Globalisering, teknisk utveckling i snabb hastighet, komplexa system, "just-in-time-delivery", och slimmande organisationer har skapat ett större beroende mellan aktörer och ökad sårbarhet för olika former av kriser, större påfrestningar och följdeffekterna. 

Kaskadkonsekvenser

Företag och organisationer är idag sammankopplade på ett sätt som vi inte såg tidigare. En störning i ett system får snabbt konsekvenser i andra system. Med den snabba teknikutvecklingen och social plattformar är den tiden då vi kunde "säga en sak och göra en annan", borta. Det betyder också att det krävs snabbare hantering på alla nivåer. En större störning längre ner i organisationen kan snabbt bli en strategisk fråga, och därför krävs det en förståelse och förmåga att reagera på alla nivåer när en större påfrestning inträffar, det krävs en samtidighet. 

Orsak och verkan är svår att se 

Just komplexiteten i olika system (både tekniska och mänskliga system), som i sin tur är sammankopplade, gör att det är svårare och svårare att se ett tydligt samband mellan orsak och verkan - hot och risker blir svårare att se och förstå. Om vi inte kan se eller förstå hoten och riskerna, då är det också svårt att använda våra traditionella arbetssätt. Men, kraven att kunna hantera de kriser och större påfrestningar som är okända, försvinner inte -- och det är bland annat här som resiliens kommer in i bilden.

 

 

Anslagstavlan

Inga poster finns ännu