It is not about not changing
but about the ability to absorb and manage a crisis or major disruption without the system collapsing and to adapt to a "new normal"

Vad är en kris eller större störning?

Vad som är en kris eller en större störning beror på vilka förutsättningar och sårbarheter som ett företag, en organisation, eller ett samhälle har. Vad som är en kris eller större påfrestning för en aktör behöver alltså inte vara det för en annan aktör. För att inte fastna i frågan "vad är en kris", använder många idag begreppen större påfrestning, större störning och större samhällsstörning. 

Fokus på fortsatt funktionalitet 

Istället för att prata om kris, hot och risker - så pratar man idag istället om större påfrestningar och störningar och hur man ska hantera dessa och samtidigt hålla kritisk verksamhet igång (vare sig det handlar om ett företags kritiska funktioner eller samhällets kritiska funktioner). Man pratar även om all-risk perspektiv, där en större störning kan vara allt från att ett företags nyckelpersoner köps upp av ett annat företag, till pandemi, stort och långvarigt elavbrott, naturkatastrofer, terroristangrepp, eller en varumärkesskandal. 

Vad är resiliens? 

Resiliens är inte ett slutmål i sig utan ett koncept, en övergripande idé. Resiliens är effekten som vi ser av en mängd olika aktiviteter. Genom att bygga resiliens i ett företag, organisation eller samhälle så blir vi bättre på att förebygga och mildra de kriser och störningar som vi kan identifiera i förväg samtidigt som vi blir bättre på att hantera de kriser och störningar som vi inte kan förutse eller undvika. Blir vi riktigt bra på att anpassa oss till och hantera större störningar (kända som okända) så blir vi samtidigt bättre på att både skapa och dra nytta av de möjligheter som uppstår i samband med större störningar. Förmågan att fånga upp och förstå tidiga signaler och förvarningar om närtid och framtid är en viktig del av förmågebyggandet. 

Förutsättningar för att bygga resiliens 

Att bygga och utveckla resiliens börjar på ledningsnivå. Mjuka värden som ledarskap, attityd och kultur är kritiska delar för att skapa de förutsättningar som krävs. 

Resiliens är i sin natur ett holistiskt förhållningssätt som kräver mycket horisontell samverkan mellan olika delar och olika nivåer i ett företag eller en organisation. Det kräver också medveten dialog, koordinering och samarbete med andra aktörer där det finns mellan-beroenden av olika slag eller med de aktörer som en organisation måste dela sitt strategiska och operativa utrymme med.

 

Anslagstavlan

Inga poster finns ännu